Завантажти документи:

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу № 7

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Матеріали конкурсу «Заклад дошкільної освіти року – 2022» Побудова внутрішньої системи забезпечення якості дошкільної освіти

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

дошкільного навчального закладу № 7

 

Луцьк, 2021

 

І. Загальні положення

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі − Положення) у дошкільному навчальному закладі № 7 далі – ЗДО) розроблено відповідно до вимог статей 26, 40, 41, 62, 67 Закону України «Про освіту», статей 20, 23 Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.-1.2021 № 33), наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», Статуту закладу та інших нормативних документів.

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти в ЗДО затверджується керівником за попереднім схваленням педагогічної ради, яка має право вносити в нього зміни та доповнення.

Компоненти внутрішньої системи якості освіти ЗДО

 • стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування (у разі потреби).

 

ІІ. Стратегія (політика)

та процедури забезпечення якості освіти

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО базується на таких принципах:

 • Орієнтація на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання їхньої довіри. Розуміння поточних і майбутніх їхніх потреб сприятиме сталому успіху ЗДО.
 • Єдність призначеності та напрямків розвитку ЗДО і створення умов для задіяння усіх працівників до досягнення цілей ЗДО у сфері якості (інформування працівників про місію ЗДО, бачення, стратегію, політики та процеси; створення та підтримання спеціальних цінностей, справедливості та етичних моделей поведінки; формування культури довіри та чесності; заохочення до зобов’язання щодо якості в масштабі всього ЗДО тощо).
 • Взаємопов’язаність процесів діяльності ЗДО, які функціонують як цілісна система.
 • Зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків або законних представників дітей; підвищення здатності прогнозувати внутрішні та зовнішні ризики й можливості, а також реагувати на них.
 • Прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків та можливих непередбачених наслідків.
 • Керування стосунками зі всіма своїми зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на дієвість ЗДО.

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО орієнтована на:

 • партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, а також професійній взаємодії;
 • недискримінацію, запобігання та протидію боулінгу (цькуванню);
 • прозорість та інформаційну відкритість діяльності ЗДО;
 • сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;
 • забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

Основна мета стратегії (політики) забезпечення якості освіти – гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства до ЗДО.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

 • здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;
 • працівники закладу дошкільної освіти;
 • органи, що здійснюють управління у сфері освіти;
 • громадськість.

Критерії ефективності внутрішньої системи

забезпечення якості освіти:

 • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти.
 • ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників.
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.
 • показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:

 • «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»,
 • «Здобувачі освіти Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»,
 • «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»,
 • «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

З метою аналізу стану сформованості й функціонування внутрішньої системи у ЗДО проводиться щорічне комплексне самооцінювання освіти і управлінських процесів з урахуванням завдань, визначених планом роботи ЗДО на рік та літній період.

Для оцінювання рівня якості освітньої та управлінської діяльності слугують: критерії (підстави для оцінювання). Індикатори (показники, що відображають стан об’єктів спостереження, їх кісні або кількісні характеристики), методи збору відповідної інформації, яка підлягає аналізу та оцінюванню (додаток).

Відповідальним за проведення само оцінювання освітніх і управлінських процесів є керівник ЗДО. Для проведення самооцінювання керівник закладу:

 • видає наказ про проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів;
 • створює робочу групу, яка буде забезпечувати збір, вивчення, аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації;
 • розподіляє обов’язки між членами робочої групи;
 • призначає відповідального за узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів;
 • визначає терміни обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів.

До проведення аудиту можуть залучатися представники громадськості у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації:

 • опитування учасників освітнього процесу (анкетування, індивідуальне інтерв’ю, фокус-групове дослідження);
 • спостереження (за освітнім середовищем, організацією життєдіяльності, проведенням навчальних занять);
 • вивчення документації ЗДО.

Під час самооцінювання також враховуються результати:

 • внутрішніх моніторингів освітніх і управлінських процесів ЗДО;
 • зовнішніх моніторингів, проведених органами управління у сфері освіти, міжнародними установами, громадськими організаціями тощо.

Внутрішні моніторинги проводяться для відстеження стану освітньої діяльності, якості надання освітніх послуг, ефективності управлінських процесів. Механізм підготовки та проведення моніторингу визначено Порядком проведення моніторингу якості освіти,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення моніторингу обов’язковими є розроблення його програми та оприлюднення його результатів на веб-сайті ЗДО.

Рівні оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО:

перший (високий) рівень;

другий (достатній) рівень;

третій (вимагає покращення) рівень;

четвертий (низький) рівень.

Інформація одержана в ході опитування, спостереження та вивчення документації, узагальнюється в аналітичній довідці. Аналітична довідка – письмовий обґрунтований висновок, що складається робочою комісією за результатами оцінювання ним освітніх і управлінських процесів ЗДО, внутрішньої системи забезпечення якості освіти. На основі висновку визначаються тенденції в організації освітніх і управлінських процесів ЗДО, досягнення та труднощі у формуванні внутрішньої системи. З метою об’єктивного самооцінювання узагальнена інформація зіставляється з описом вимог організації освітніх і управлінських процесів ЗДО та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що визначені ЗДО.

 

ІІІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відмінностей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації на власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, само плагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання– свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має право:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

ІV. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ЗДО

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності ЗДО передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюється у відповідності до розділу VІІ Закону Украхїни «Про освіту».

Якість педагогічного складу регулюється прозорими процедурами відбору, призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації.

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ЗДО є:

 • стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;
 • освітній рівень педагогічних працівників;
 • результати атестації;
 • систематичність підвищення кваліфікації;
 • наявність педагогічних звань, почесних нагород;
 • наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;
 • участь в експериментальній діяльності;
 • результати освітньої діяльності;
 • оптимальність розподілу педагогічного навантаження;
 • показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-683 від 04.11.2019 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників». Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

 • довгострокове підвищення кваліфікації – курси;
 • короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, вебінари, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

 1. V. Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ЗДО

 

Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

 • наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);
 • оптимальність та дієвість управлінських рішень;
 • керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);
 • формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)
 • підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;
 • наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.
 • впровадження політики академічної доброчесності.

Управлінська діяльність адміністрації ЗДО спрямована на вирішення низки концептуальних положень, а саме:

 • створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до громадсько-державного;
 • раціональний розподіл роботи між працівниками ЗДО з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;
 • забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості вихованців та підготовку їх до навчання в школі;
 • визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних завдань, які б повною мірою відповідають особливостям роботи та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками;
 • правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин;
 • забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу;
 • створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

Діяльність керівника ЗДО визначається такими чинниками:

 • рівнем його компетентності;
 • обраною концепцією власної діяльності;
 • рівнем розвитку і спрямованості організаційної культури закладу.

Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу:

 • негативного ставлення до корупції.
 • бажання проводити іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.

Формування іміджу в закладі дошкільної освіти здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу.

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звітування керівника закладу освіти про свою роботу на загальних зборах колективу (конференціях).

 

 1. V. Забезпечення наявності необхідних ресурсів

для організації освітнього процесу

 

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування.

У закладі створене сучасне освітнє середовище, фізкультурно-оздоровча інфраструктура та умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Функціонує 11 груп, які забезпечені ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом. Одне групове приміщення переобладнане під кабінет для вивчення англійської мови, спортивну залу, музей «Світлиця». У ЗДО в наявності медичний та харчоблок, музична зала, кабінети директора, методичної та психологічної служби, завгоспа та діловода, творча студія гуртка «Гончарики».

На території ЗДО обладнано прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,  в наявності спортивний майданчик для організації та проведення спортивних ігор, розваг та іншої фізкультурно-оздоровчої роботи, «Стежина відчуттів», клумби, городи.

Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів дошкільної освіти, забезпечують можливість досягнення компетентностей.

Важливим показником якості освіти є створення безпечного освітнього середовища в ЗДО. У законодавстві загальні вимоги, які забезпечують освітнє середовище закладу регулює Закон «Про освіту». Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу визначаються в ньому у статтях 53, 54, 55.

Основними складовими безпечного освітнього середовища в ЗДО є:

 • безпечні й комфортні умови праці та навчання;
 • відсутність дискримінації та насильства;
 • створення інклюзивного і мотивувального простору.

Працівники ЗДО обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

У ЗДО застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу.

ЗДО планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.

Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.

Педагогічні працівники ЗДО здійснюють моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій (діагностичні карти), оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результати моніторингу узагальнюються в текстовому, табличному та графічному вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг є:

 • відсоток здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;
 • позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог програм;
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріативною складовою Базового компонента дошкільної освіти;
 • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях.

 

 

 

VІІ. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти

Для ефективного функціонування закладу, з метою автоматизації управлінської діяльності, підтримки єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації в ЗДО запроваджено в практику системи «Україна ІСУО (інформаційна система управління освітою)», формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля», «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв’язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації:

 • в ЗДО в наявності: 6 комп’ютерів та 3 ноутбука з можливістю доступу до мережі Інтернет, принтер та 3 багатофункціональних прилади, мультимедійне обладнання, 11 телевізорів;
 • заклад підключений до високошвидкісної комп’ютерної мережі.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля в закладі дошкільної освіти функціонує електронна пошта – sadok0724@ukr.net, офіційний сайт закладу – http://dnz7.lutsk.ua/.

На офіційному сайті розміщено інформацію, якої вимагає стаття 30 Закону України «Про освіту»:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • мова освітнього процесу;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично поновлюється. Показники ефективності реалізації: відповідність вимогам Закону України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти.

Критерії та індикатори

для самооцінювання освітніх і управлінських процесів

дошкільного навчального закладу № 7 «Лелітка» Луцької міської ради

Вимога організації освітніх і управлінських

процесів у закладі дошкільної освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору інформації
1 2 3 4
І. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»
1.1. Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці 1.1.1. Будівлі, приміщення, споруди, обладнання і територія закладу дошкільної освіти є безпечними, доступними та комфортними 1.1.1.1. Улаштування території закладу дошкільної освіти та розташування основних приміщень є раціональним та безпечним 1.1.1.1. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.1.2.  У закладі дошкільної освіти забезпечується архітектурна доступність території та приміщень будівлі 1.1.1.2. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.1.3. У закладі дошкільної освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги 1.1.1.5. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних працівників)

Вивчення документації

1.1.2. Заклад дошкільної освіти забезпечений приміщеннями з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу 1.1.2.1. У закладі дошкільної освіти обладнання основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним вимогам 1.1.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування медичних та педагогічних працівників)

1.1.2.2. У закладі дошкільної освіти приміщення для роботи із здобувачами дошкільної освіти забезпечено необхідним

обладнанням, іграшками, посібниками у відповідності до освітніх програм, типу та профілю закладу

1.1.2.2. Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

1.1.3. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 1.1.3.1. У закладі дошкільної освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)
1.1.3.2. Працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.4. У закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено різноманітне, безпечне, корисне та збалансоване харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.4.2. У закладі дошкільної освіти дотримуються виконання натуральних норм харчування 1.1.4.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

1.1.4.3. У закладі дошкільної освіти харчування здобувачів дошкільної освіти здійснюється з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 1.1.4.3. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.4.4. Організація харчування у закладі дошкільної освіти сприяє формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.4. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.5. У закладі дошкільної освіти створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти 1.1.5.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується медичне обслуговування дітей, у разі потреби надається невідкладна домедична допомога 1.1.5.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.5.2. У закладі дошкільної освіти проводяться профілактичні та оздоровчі заходи 1.1.5.2. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.5.3. У закладі дошкільної освіти вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму 1.1.5.3. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

1.1.5.4. У закладі дошкільної освіти проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування 1.1.5.4. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

1.1.5.5. У закладі дошкільної освіти проводиться фізкультурно-оздоровча робота у різних організаційних формах 1.1.5.5.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

1.1.5.6. У закладі дошкільної освіти наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти 1.1.5.6. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.5.7. У закладі дошкільної освіти здійснюється медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання 1.1.5.7. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь- яких форм насильства та дискримінації 1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу 1.2.1.1. Керівник та працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому 1.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.2.1.2. У закладі дошкільної освіти розроблено та виконується план заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів, у разі потреби надається психолого-соціальна підтримка 1.2.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.2.1.3. Працівники та батьки вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним 1.2.1.3. Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
ІІ. Напрям оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

2.1. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти 2.1.1. У закладі дошкільної освіти реалізується Базовий компонент дошкільної освіти 2.1.1.1. Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за програмами, затвердженими в установленому порядку 2.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.1.1.2. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти 2.1.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.1.1.3. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки, студії, секції (за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти) 2.1.1.3. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
2.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється внутрішній моніторинг стану і результатів освітньої діяльності 2.1.2.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз стану освітньої діяльності, приймаються відповідні управлінські рішення 2.1.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.2. Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі 2.2.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено дотримання вимог до розпорядку дня та навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей 2.2.1.1. Розпорядок дня здобувачів дошкільної освіти у вікових групах відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, організації різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, тривалості перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі 2.2.1.1.Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
2.2.1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження на здобувача дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти відповідає віковій групі 2.2.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
ІІІ. Напрям оцінювання «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»
3.1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність 3.1.1.1. Форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти розглядаються та схвалюються педагогічною радою 3.1.1.1. Вивчення документації
3.1.1.2. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти планують освітній процес, об’єктивно оцінюють його результативність 3.1.1.2. Вивчення документації
3.1.2. Педагогічні працівники застосовують сучасні технології та методики в освітньому процесі, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями 3.1.2.1. Педагогічні працівники володіють знаннями про вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби, гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу 3.1.2.1. Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.2.2. Педагогічні працівники застосовують інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології 3.1.2.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.2.3. Педагогічні працівники застосовують технології формування у здобувачів дошкільної освіти соціально доцільної поведінки 3.1.2.3. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.3. Педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси 3.1.3.1. Педагогічні працівники створюють та використовують власні освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, вебсайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки 3.1.3.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.4. У закладі дошкільної освіти мовою освітнього процесу є державна мова 3.1.4.1. Працівники закладу дошкільної освіти сприяють популяризації державної мови 3.1.4.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників, працівників, батьків)
3.1.4.2. У роботі зі здобувачами дошкільної освіти педагогічні працівники збагачують та активізують словник, розвивають зв’язне мовлення, формують навички культури мовлення та виховують бажання спілкуватися рідною мовою 3.1.4.2.Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації 3.2.1.1. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності 3.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.2.2. Педагогічні працівники діляться досвідом роботи з колегами 3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь у роботі творчих (робочих) груп, ініціюють та/або реалізують освітні проекти 3.2.2.1.Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.3. Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 3.3.1.1. У закладі дошкільної освіти всі співробітники працюють у партнерстві один з одним 3.3.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітей, забезпечують постійний зворотній зв’язок 3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці 3.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
3.3.3. У закладі дошкільної освіти налагоджена практика педагогічного наставництва та інших форм професійної

співпраці

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер-класи, семінари, наставництво) 3.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.3.4. У закладі дошкільної освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу 3.3.4.1. Педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її особистісному розвиткові 3.3.4.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників) Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)
3.4. Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти 3.4.1. У закладі дошкільної освіти функціонує методичний кабінет 3.4.1.1. Діяльність методичного кабінету закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію завдань закладу, підвищення якості освітнього процесу та професійної компетентності педагогів, надання їм методичної допомоги 3.4.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

3.4.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується наступність дошкільної та початкової освіти 3.4.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.4.1.3. Інформаційно-просвітницький простір є доступним, сучасним, змістовним, сприяє відкритості та прозорості діяльності закладу дошкільної освіти та задоволенню потреб учасників освітнього процесу 3.4.1.3.Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

ІV. Напрям оцінювання «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»
4.1. Наявність програми розвитку закладу та системи річного планування діяльності закладу дошкільної освіти, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань 4.1.1. У закладі дошкільної освіти сформовано стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності 4.1.1.1. Програма розвитку закладу дошкільної освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсяг та джерела фінансування) 4.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється планування роботи та відстежується результативність його діяльності 4.1.2.1. План роботи закладу дошкільної освіти реалізує стратегію його розвитку та актуальні завдання, висвітлює всі напрямки діяльності 4.1.2.1. Вивчення документації
4.1.2.2. Працівники закладу дошкільної освіти та батьки здобувачів дошкільної освіти залучаються до розроблення плану роботи закладу освіти 4.1.2.2. Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)
4.1.3. У закладі дошкільної освіти сформована й функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти 4.1.3.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється систематичний аналіз функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 4.1.3.1.Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 4.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища 4.2.1.1. Працівники та батьки здобувачів дошкільної освіти задоволені загальним психологічним кліматом у закладі дошкільної освіти і діями керівника щодо формування

відносин довіри та конструктивної співпраці між ним

4.2.1.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
4.2.2. Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою

діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.2.2.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу дошкільної освіти/ інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах) 4.2.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 4.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу 4.3.1.1. У закладі дошкільної освіти укомплектовано кадровий склад

(наявність/відсутність вакансій)

4.3.1.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

4.3.1.2. Педагогічних працівників закладу дошкільної освіти приймають на роботу з урахуванням вимог чинного законодавства 4.3.1.2. Вивчення документації
4.3.2. Керівник закладу дошкільної освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності 4.3.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності 4.3.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.3.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників 4.3.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, участі педагогів у експериментальній діяльності 4.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.3.3.2. Педагогічні працівники вважають, що керівник закладу дошкільної освіти сприяє їхньому професійному розвитку 4.3.3.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.4. Організація діяльності закладу дошкільної освіти на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу дошкільної освіти з місцевою громадою 4.4.1. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу 4.4.1.1. Працівники вважають, що їх права у закладі дошкільної освіти не порушуються 4.4.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
4.4.1.2. Батьки здобувачів дошкільної освіти вважають, що права їх дітей в закладі дошкільної освіти не порушуються 4.4.1.2. Опитування (анкетування батьків)
4.4.2. Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 4.4.2.1. Керівник сприяє участі громадського самоврядування , пропозиції працівників закладу та батьків здобувачів освіти враховуються під час прийняття управлінських рішень 4.4.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
4.4.3. Встановлено режим роботи закладу дошкільної освіти 4.4.3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу 4.4.3.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

4.4.4. У закладі дошкільної освіти у належному стані утримується матеріально-технічна база 4.4.4.1. Керівник закладу дошкільної освіти вживає заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання для створення якісних умов діяльності закладу 4.4.4.1.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 4.5.1. Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності 4.5.1.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення 4.5.1.1. Вивчення документації
4.5.2. Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності 4.5.2.1. Педагогічні працівники поінформовані про політику академічної доброчесності, під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються її 4.5.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.5.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції 4.5.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції 4.5.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 7

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в ДНЗ № 7 (далі – Положення) закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування осіб, що працюють та навчаються в дошкільному навчальному закладі №7 (далі – ЗДО № 7).

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ЗДО № 7, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів та на виконання основних завдань діяльності колективу.

1.3. Педагогічні працівники ЗДО № 7 зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність усіх учасників  освітнього процесу, підтримувати систему демократичних відносин, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету ЗДО № 7.

 1. Дотримання академічної доброчесності вЗДО № 7передбачає:

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності педагогами;

– об’єктивне оцінювання результатів освітнього процесу.

2.1. ЗДО № 7 в своїй діяльності керується принципом незалежності отримання освітніх послуг від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій. Створення та діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів, релігійних об’єднань в ЗДО не допускається. Адміністрація ЗДО гарантує дотримання в стінах закладу ст. 36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі. Педагогічні та інші співробітники ЗДО є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. Жодний адміністративний тиск з приводу політичних переконань, а також характеру волевиявлення членів колективу через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії є недопустимим. ЗДО є закладом, відкритим для діалогу з представниками різних політичних ідеологій, окрім тих, які ставлять під сумнів незалежність України, закликають до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропагують війну, насильство, розпалюють міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу, пропагують посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.

2.2. Дотримання академічної доброчесності в ЗДО № 7 пов’язане із сповідуванням педагогічними працівниками наступних принципів.

2.2.1. Верховенства права. В середовищі закладу пріоритетом повинно бути дотримання принципу верховенство права – панування в суспільних відносинах правових смислів і цінностей, а саме: справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо.

2.2.2. Законності. У своїй діяльності члени колективу мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів.

2.2.3. Соціальної справедливості. У взаємовідносинах між усіма учасниками освітнього процесу важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та ЗДО, а також повага до гідності кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки.

2.2.4. Науковості. Педагогічні працівники зобов’язані: об’єктивно висвітлювати наукові факти, поняття; розкривати причинно-наслідкові зв’язки явищ, що вивчаються; забезпечувати тісний зв’язок викладу матеріалу з життям.

2.2.5. Професіоналізму та компетентності. Передбачає наявність у педагогів управлінських здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці.

2.2.6. Партнерства і взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін.

2.2.7. Відкритості й прозорості. Усі процеси, документи в ЗДО № 7, які стосуються освітньої, господарської та фінансової діяльності є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю.

2.2.8. Відповідальності. Педагогічні працівники ЗДО № 7 мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.

2.3. Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в ЗДО № 7. Всі особи повинні бути ознайомлені з його змістом.

2.4. Положення публікується на офіційному веб-сайті ЗДО № 7.

 1. Політика академічної доброчесності

3.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчанняі виховання дошкільників, упровадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів освітнього процессу.

3.2. Академічна доброчесність педагогічних працівників спрямована на:

3.2.1. дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних актів ЗДО № 7;

3.2.2. повагу до дітей, які виховуються, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

3.2.3. об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь вихованців; ефективне виконання своїх функціональних обов’язків; підвищення кваліфікації;

3.2.4. дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

3.2.5. здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності педагогічними працівниками;

3.2.6. дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів;

3.2.7. негайного повідомлення адміністрації ЗДО № 7  у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

3.2.8. нести відповідальність за порушення академічної доброчесності.

 1. Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників

4.1. Педагогічний працівник має дотримуватися моральних норм і правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності, зокрема:

4.1.1. сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу;

4.1.2. сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу ЗДО № 7;

4.1.3. шанобливо ставитися до державної символіки;

4.1.4. зберігати та примножувати славні традиції ЗДО № 7;

4.1.5. виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв та традицій батьків, співробітників ЗДО № 7  всіх національностей;

4.1.6. допомагати співробітникам закладу, що опинилися у складних життєвих обставинах;

4.1.7. не принижувати будь-яким чином гідність педагога;

4.1.8. для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного із неакадемічним характером відносин, педагогічному працівнику слід уникати двозначних відносин збагьками, у тому числі протидіяти прямому чи опосередкованому отриманню подарунків або послуг від батьків.

4.2. Порушенням академічної доброчесності вважається:

4.2.1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

4.2.2. самоплагіат  –  оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

4.2.3. академічна фальсифікація та фабрикація; публікація вигаданих результатів досліджень;

4.2.4. приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні наукового продукту;

4.2.5. оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань;

4.2.6. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої діяльності чи організації освітньої процесу, у тому числі при заповненні анкети для рейтингування педагогічних працівників;

4.2.7. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

4.3. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають статті,  методичні розробки, методичні рекомендації педагогів, які представляються на виставку педтехнологій.

4.4. Форми академічного плагіату:

4.4.1. використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

4.4.2. перефразування або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

4.4.3. спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;

4.4.4. представлення в якості власного твору (есе, курсової роботи, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки;

4.4.5. посилання на джерела, які не використовувалися в роботі.

 1. Заходи з попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЗДО № 7  використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

5.1.1. інформування педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

5.1.2. визнання ЗДО № 7 принципу відкритості, що забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації;

5.1.3. проведення семінарів із педагогами з питань інформаційної діяльності, правильності написання наукових робіт;

5.1.4. ознайомлення педагогічних працівників із цим Положенням.

 1. Відповідальність за недотримання норм та правил академічної доброчесності.

6.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

– відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

– позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

 1. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики

7.1. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію та педагогічну раду ЗДО № 7.

7.2. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

7.3. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

 1. Заключні положення

8.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗДО № 7 та вводиться в дію наказом директора ЗДО № 7.

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО № 7  та вводяться в дію наказом директора.